Novinky
Kankánové sukně pro KUS Dobříš

Kankánové sukně pro KUS Dobříš

Kankánové sukně pro Kulturní spolek žen Dobříš, zakázka realizovaná na podzim 2017 podle objednávky.

Muzeum Dobříš 100 leté výročí

Zakázka pro KUS Dobříš

 

Historické kostýmy v barokním stylu realizované na zakázku Kulturního spolku žen Dobříš. Zakázka byla realizována v květnu 2012.

Šaty jsou doplněny obručovými spodnicemi a barokními parukami. Kostýmy měly premiéru na 760.výročí založení města Dobříš.

Nové

Nový vzhled našich stránek

S potěšením Vám představujeme novou verzi našich stránek. S novým grafickým rozhraním zde najdete zcela nové zobrazování kostýmů, které je přehledně řazeno do kategorií. U každého kostýmu můžete využít rychlý dotaz na dostupnost. V horní části můžete využít dynamického vyhledávání. Jednoduše zadáte hledaný výraz a zobrazí se Vám nabídka dostupných kostýmů a šatů.

podrobnosti



S potěšením Vám představujeme novou verzi našich stránek. S novým grafickým rozhraním zde najdete zcela nové zobrazování kostýmů, které je přehledně řazeno do kategorií. U každého kostýmu můžete využít rychlý dotaz na dostupnost. V horní části můžete využít dynamického vyhledávání. Jednoduše zadáte hledaný výraz a zobrazí se Vám nabídka dostupných kostýmů a šatů.

podrobnosti

Podrobnosti Zobrazeno: 297993 Autor: VeraBlack 23-05-2012, 17:42
Piráti
Podrobnosti Zobrazeno: 3895 Autor: VeraBlack 23-05-2012, 13:27
Piráti z Karibiku
Podrobnosti Zobrazeno: 5291 Autor: VeraBlack 23-05-2012, 13:24
Půjčovní řád
Předmět nájemní smlouvy
-nájemní smlovou se pronajímatel zavazuje přenechat za úplatu nájemci karnevalový kostým/společenské šaty (dále jen předmět nájmu).

Doba nájmu
- předmět nájmu se sjednává na dobu uvedenou v písemné nájemní smlouvě(obvykle 1- 5 dní).

Nájemné a jiné poplatky
- výše nájemného je uvedeno v nájemní smouvě,
- pronajímatel je oprávněn rozdělit nájemné do dvou položek, a to do zálohy a doplatku, nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli zálohu ve výši uvedené v nájemní smlouvě, a to při podpisu nájemní smlouvy. Doplatek nájemného pronajímatel hradí při převzetí předmětu nájmu.
- nebude-li předmět nájmu uhrazen v souladu s půjčovním řádem, není pronajímatel povinen předat nájemci předmět nájmu.
- vratnou kauci je nájemce povinen uhradit před převzetím předmětu nájmu.

Převzetí a vracení předmětu nájmu
- podle dohody předá pronajímatel předmět nájmu osobně nájemci, po předchozí dohodě lze vydat předmět nájmu třetí osobě, která se prokáže nájemní smlouvou, uhradí doplatek nájemného a vratnou kauci,
- vrácení předmětu nájmu k datu v nájemní smlouvě provede nájemce, nebo třetí osoba nájemcem pověřená dle předchozí dohody. Nájemce bere na vědomí, že případné nároky pronajímatele, týkající se poškození předmětu nájmu mohou být uplatňovány jak na této třetí osobě, tak na nájemci.
- předání a převzetí předmětu nájmu bude potvrzeno smluvními stranami v nájemní smlouvě.

Nepřevzetí předmětu nájmu
- nepřevezme-li nájemce předmět nájmu ve lhůtě stanovené v nájemní smlouvě, je pronajímatel oprávněn odmítnout předání po této lhůtě,
- nájemce bere na vědomí, že nepřevzetím předmětu nájmu ztrácí nárok na zálohu či jakékoliv jiné poplatky uhrazené pronajímateli ke dni podpisu nájemní smlouvy.

Smluvní pokuta
- nedodrží-li nájemce dobu nájmu, a to zejména konec nájmu určený v nájemní smlouvě,má pronajímatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10% z vratné kauce za každý den prodlení.

Povinnosti nájemce
- nájemce je povinen při převzatí předmětu nájmu od pronajímatele přesvědčit se o stavu předmětu nájmu s tím, že případné závady se zapíší do nájemní smouvy,
- nájemce je povinen užívat předmět nájmu způsobem obvyklým a přiměřeným povaze a určení předmětu nájmu, nájemce je povinen chránit předmět nájmu před poškozením, ztrátou nebo zničením,
- nájemce není oprávněn provádět na předmětu nájmu jakékoliv úpravy nebo opravy. ODĚVY NEPRAT ANI NEČISTIT!
- nájemce není oprávněn dát předmět nájmu do pronájmu, jinak je pronajímatel oprávněn odstoupit od smlouvy,
- nájemce bere na vědomí, že v případě, že předmět nájmu nebude vrácen v souladu s nájemní smlouvou, je pronajímatel oprávněn si ponechat vratnou kauci, v případě neopravitelné vady je nájemce povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu nad rámec vratné kauce ve výši plné hodnoty pronajímané věci. Hodnota předmětu nájmu je vždy uvedena v nájemní smlouvě.

Závěrečná ustanovení
- podpisem nájemní smouvy nájemce potvrzuje správnost a platnost veškerých údajů,
- nájemní smlouva je vždy vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má právo originálu,
- nájemce vždy obdrží jako součást smlouvy půjčovní řád.
Podrobnosti Zobrazeno: 3323 Autor: VeraBlack 23-05-2012, 18:42
Renesanční aranž
Podrobnosti Zobrazeno: 3017 Autor: VeraBlack 23-05-2012, 13:22
Renesanční šaty
Podrobnosti Zobrazeno: 60402 Autor: VeraBlack 23-05-2012, 13:20
Svatební kostýmek
Podrobnosti Zobrazeno: 4185 Autor: VeraBlack 23-05-2012, 13:07
Svatební šaty 2012
Podrobnosti Zobrazeno: 21127 Autor: VeraBlack 23-05-2012, 13:05
Svatební šaty červ.09
Podrobnosti Zobrazeno: 3077 Autor: VeraBlack 23-05-2012, 13:13
Íŕçŕä 1 2 3 4 5 6 7 Âďĺđĺä
Reklamy Gold

Statistika návštěv